Klubbens vedtægter

 

 

 

Vedtægter for DUSTY-BOOTS, Gørding.
 
§ 1: Navn.
DUSTY-BOOTS
 
§ 2: Hjemsted.
Gørding, Esbjerg Kommune.
 
§3: Formål.
At udbrede kendskabet til Linedance, ved at uddanne instruktører, undervise børn, unge samt ældre, samt skabe et godt socialt samvær i klubben.
 
§ 4: Medlemskab af organisationer.
Klubben kan tilsluttes organisationer som tjener dens formål.
 
§ 5: Kontingent.
Fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
 
§ 6: Optagelse og udelukkelse af medlemmer.
Enhver, som ønsker at deltage i Linedance, kan optages.
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der ikke overholder klubbens vedtægter og regler.
Dette skal ske skriftligt og forelægges på nærmest følgende generalforsamling.
 
§ 7: Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamling skal ske i februar måned.
lndvarsling til ordinær generalforsamling skal ske på klubbens hjemmeside.
Og medlemmer får indkaldelse pr. brev, og senest 14 dage før afholdelsen.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til forretningsordenen.
Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidshverv, og ingen kan vælges uden at være tilstede, eller ved mundtligt til sekretæren at have givet tilsagn om at lade sig vælge.
Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Man regnes for medlem når der er betalt kontingent for indeværende sæson.
 
§ 8: Dagsorden for ordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor + 1 suppleant
9. Eventuelt.
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Afstemninger foregår skriftligt.
 
 
 
 
§ 11: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
Til at varetage klubbens interesser, vælger generalforsamlingen 5 medlemmer.
Der vælges 3 medlemmer lige år og 2 medlemmer ulige år.
Der vælges 1 suppleanter for 1 år ad gangen.
Der vælges 1 revisor i ulige år. Dette valg gælder for 2 år.
Der vælges 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år.
Bestyrelsen skal bestå af både aktive dansere og instruktører.
 
§ 12: Bestyrelsens konstituering.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.
 
§ 13: Tegningsret
Klubben tegnes af formand og kasserer i forhold til offentlige myndigheder og til organisationer.
 
§ 14: Regnskab.
Bestyrelsen har ansvaret for, at kassereren fører et nøjagtigt og overskueligt regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Klubbens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut bortset fra nødvendig kassebeholdning.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse i relation til foreningens forpligtelser.
 
§ 15: Revision.
Regnskabet skal revideres af den valgte revisor senest en uge før generalforsamlingen.
 
§ 16: Vedtægtsændringer.
Kan ske ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovlig indvarslet generalforsamling.
Vedtægtsændringerne skal forelægges sammen med dagsordenen.
 
§ 17: Opløsning af klubben.
Kan ske når mindst 2/3 af samtlige fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højest 4 ugers mellemrum. Vedtages opløsningen af klubben, skal eventuelle midler tilfalde almennyttige eller folkeoplysende formål.
 
DGl Ribe Amt, den 11. marts 2004
Søren N. Sørensen
Revideret og godkendt den 7. februar 2012 – Lis L. Lehmann